تجدید مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتیEA308 پتروشیمی غدیر

تجدید مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتیEA308 پتروشیمی غدیر

پیرو آگهی مناقصه شماره ۰۳۲/۱۴۰۱/ غ ع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ منتشره در روزنامه اطلاعات در خصوص ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی EA308 ، شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه موضوع فوق الذکر اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ با مراجعه به سایت