کف پوش زورخانه پوریای ولی بندرماهشهر توسط پتروشیمی غدیر بازسازی می شود

کف پوش زورخانه پوریای ولی بندرماهشهر توسط پتروشیمی غدیر بازسازی می شود

حسین صفاری ، مدیرعامل پتروشیمی غدیر که طی این آیین فرهنگی ورزشی با لباس ورزش زورخانه ای حضور یافت و به تمرین با پهلوانان پرداخت ، وعده داد کفپوش های این زورخانه از محل اعتبارات مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی غدیر ترمیم خواهد شد.؛