خرید کمپرسور GB101 (بوستر کمپرسور)

خرید کمپرسور GB101 (بوستر کمپرسور)

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید کمپرسورGB101 (بوستر کمپرسور) به شماره سیستمی 2002096946000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید.؛
تجدید مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC

تجدید مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC

پتروشیمی غدیر در نظر دارد طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC، به شماره مناقصه ۰۵۱۴۰۱/۰ غ ع خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.؛
مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Floating Head 

مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Floating Head 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Floating Head به شماره EA-601C,D به شماره سیستمی 2002096946000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای برگزار نماید.؛
مناقصه رستوران پتروشیمی غدیر

مناقصه رستوران پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه رستوران خود را به شماره ۱۴۰۲/۰۱غ ع بصورت عمومی و تک مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. ؛
مناقصه خرید قطعات سرورهای سیسکو

مناقصه خرید قطعات سرورهای سیسکو

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید قطعات سرورهای سیسکو  به شماره سیستمی 2002096946000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید. ؛