اقدامات زیرساختی شهردار جوان چمران ادامه دارد/شهر چمران صاحب استادیوم ورزشی کلاسB اروپا می شود

اقدامات زیرساختی شهردار جوان چمران ادامه دارد/شهر چمران صاحب استادیوم ورزشی کلاسB اروپا می شود

شهردار شهر چمران گفت: عملیات اجرایی احداث پروژه استادیوم ورزشی شهر چمران با پیشرفت فیزیکی ۴۰درصد در حال اجراست. حسین قمری گفت: در ماه های اخیر کارهای مطالعاتی ، نقشه برداری ها، آماده سازی طرح ها و بحث تامین اعتبار اولیه این پروژه و تصویب آن توسط شورای محترم شهر انجام و این پروژه وارد