امیدیه دفتر تعویض پلاک ندارد

امیدیه دفتر تعویض پلاک ندارد

سابقا یک دفتر تعویض پلاک در این شهرستان راه اندازی اما به دلایل نامعلوم مرتب در تعطیلی بسر میبرد و مردم این شهر ناچارند هفته ها و یا ماها در نوبت بمانند.؛