منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با طرح توسعه ۵۰ تا ۶۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌کند

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با طرح توسعه ۵۰ تا ۶۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌کند

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: طرح توسعه پیشرفت و‌امید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ هزار شغل مستقیم را در زمان احداث در شهرستان بندرماهشهر و همچنین صنایع پایین دستی و شهرک‌های صنعتی استان خوزستان ایجاد کند.؛