مناقصه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل روزکار و نوبتکار(پتروشیمی غدیر)

مناقصه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل روزکار و نوبتکار(پتروشیمی غدیر)

پتروشیمی غدیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در نظر دارد مناقصه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل روزکار و نوبتکار خود به شماره سیستمی 2002096946000041 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید.؛
مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید.؛
تجدید مناقصه خرید LI BR (لیتیم بروماید)

تجدید مناقصه خرید LI BR (لیتیم بروماید)

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مجدداً مناقصه خرید LI BR (لیتیم بروماید) به شماره سیستمی 2002096946000028 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای برگزار و به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. ؛
مزایده بشکه های پلاستیکی و کاتالیست ضایعاتی

مزایده بشکه های پلاستیکی و کاتالیست ضایعاتی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده بشکه های پلاستیکی و کاتالیست ضایعاتی به شماره سیستمی 1002096946000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مزایده به سامانه ستادایران مراجعه فرمایند.؛
مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۲۴  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید.؛
تجدید مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC

تجدید مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC

پتروشیمی غدیر در نظر دارد طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC، به شماره مناقصه ۰۵۱۴۰۱/۰ غ ع خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.؛