مناقصه ساخت شش دستگاه Thermo element

مناقصه ساخت شش دستگاه Thermo element

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت شش دستگاهThermo element به شماره سیستمی 2002096946000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید. ؛
تجدید مناقصه تعمیر شیرآلات صنعتی

تجدید مناقصه تعمیر شیرآلات صنعتی

پتروشیمی غدیر در نظر دارد تعمیر شیرآلات صنعتی خود را به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۵۴غ ع از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.؛
مناقصه خرید قطعات سرورهای سیسکو

مناقصه خرید قطعات سرورهای سیسکو

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید قطعات سرورهای سیسکو  به شماره سیستمی 2002096946000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید. ؛
مناقصه طراحی،خرید، نصب و راه اندازی سیستم کنترل SIEMENS مربوط به کمپرسورهای   GC-9001/9002

مناقصه طراحی،خرید، نصب و راه اندازی سیستم کنترل SIEMENS مربوط به کمپرسورهای   GC-9001/9002

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم کنترل SIEMENS مربوط به کمپرسورهای GC9001 & 9002 به شماره سیستمی 2002096946000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. ؛
مناقصه خرید ۶۸۶(UNS N06686) ROD INCONEL 

مناقصه خرید ۶۸۶(UNS N06686) ROD INCONEL 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید 686(UNS N06686) ROD INCONEL به شماره سیستمی 2002096946000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید. ؛
تأمین آنالایزرهای اکسیژن پتروشیمی غدیر

تأمین آنالایزرهای اکسیژن پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر در نظر دارد تأمین آنالایزرهای اکسیژن خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۰۲۳ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.؛