تأمین ساندویچ پانل جهت ایجاد فضای محدوده سرد در انبار مرکزی

تأمین ساندویچ پانل جهت ایجاد فضای محدوده سرد در انبار مرکزی

شرکت پتروشیمی غدیر واقع در بندر ماهشهر در نظر دارد مناقصه تأمین ساندویچ پانل جهت ایجاد فضای محدوده سرد در انبار مرکزی خود به شماره سیستمی 2002096946000042 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید.؛
مناقصه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل روزکار و نوبتکار(پتروشیمی غدیر)

مناقصه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل روزکار و نوبتکار(پتروشیمی غدیر)

پتروشیمی غدیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در نظر دارد مناقصه خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل روزکار و نوبتکار خود به شماره سیستمی 2002096946000041 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید.؛
مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید.؛
تجدید مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

تجدید مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی به شماره سیستمی 2002096946000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.؛
مزایده ۳۲۰ تن آهن آلات ضایعاتی

مزایده ۳۲۰ تن آهن آلات ضایعاتی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده ۳۲۰ تن آهن آلات ضایعاتی به شماره سیستمی 1002096946000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی برگزار نماید.؛
تجدید مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC

تجدید مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC

پتروشیمی غدیر در نظر دارد طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC، به شماره مناقصه ۰۵۱۴۰۱/۰ غ ع خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. ؛